Obchodní podmínky, reklamační řád

Autorská práva

Fotografie, videozáznamy i jejich části, uveřejněné na stránkách www.promoce.cz jsou předmětem duševního vlastnictví. Provozovatel je vlastníkem autorských práv ke zveřejněným záznamům. Veškeré jejich kopírování a šíření je bez předcházejícího povolení provozovatele stránek, zakázáno. Zákazník tak odpovídá za případnou škodu, která by Provozovateli vznikla v důsledku porušení jeho autorských či jiných osobnostních práv.

Základní údaje

 • Provozovatelé internetového obchodu www.promoce.cz jsou:
  Richard Novotný, IČ: 12620548, není plátcem DPH
  Jana Hladíková, IČ: 41717881, není plátcem DPH
  Barbora Hladíková, IČ: 01371789, není plátcem DPH

  Platby v e-shopu jsou možné on-line - kartou přes platební bránu Fio banky a.s. Každý provozovatel má vlastní platební bránu a platby se připisují na účet vedený u Fio banky a.s. pod jeho jménem.

 • Místo podnikání: Libická 2034/17, 130 00, Praha 3,
 • Informace po telefonu č.: +420 777 673 127
 • Otevírací doba obchodu - Libická 17, Praha 3

  Po - Čt: 8.00 - 18.00
  Pá: 8.00 - 17.30


  platba v našem obchodě na Vinohradech pouze v hotovosti - payment in cash only
  fotografie na průkazy, víza - photos for ID cards, visas
  Mimo tuto dobu nás prosím kontaktujte e-mailem: info@promoce.cz Dále jen „Prodávající" či „Provozovatel"

Význam pojmů

 • E-shop je virtuální obchod Provozovatele www.promoce.cz , který umožňuje vzdálený nákup Zboží.
 • Dodací lhůta se rozumí čas, do jakého je Prodávající schopen zakoupené Zboží připravit k osobnímu odběru, případně doba, do které je schopen zakoupené Zboží předat přepravci.
 • Košík je souhrn Zákazníkem vybraného Zboží, které zamýšlí koupit.
 • Reklamační řád je zvláštní součást obchodních podmínek, upravující postup při uplatnění vad dodaného Zboží.
 • Objednávka je závazný projev vůle Zákazníka zakoupit Zboží, učiněný prostřednictvím E-shopu, který směřuje vůči Prodávajícímu.
 • Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím E-shopu projevuje vůli uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je Zboží. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s nabízeným Zbožím. Nákup fotografií a videozáznamů za účelem veřejné distribuce, veřejného šíření či využití pro podnikatelské účely je zakázán.
 • Zbožím se rozumí produkty, vystavené v E-shopu za účelem jejich prodeje.
 • Uživatelský účet je zákaznické prostředí, které si Zákazník vytvoří registrací v E-shopu. Slouží k opakovanému nákupu, kdy Zákazník nemusí znovu vyplňovat osobní a fakturační údaje. Dále slouží ke sledování probíhajících i uskutečněných nákupů.
 • Registrací se rozumí proces založení virtuálního Uživatelského účtu Zákazníka v E-shopu.

Dostupnost zboží

Po dokončení a odeslání objednávky přijde na e-mail uvedený v registraci potvrzení této objednávky s cenovou rekapitulací a termínem zhotovení.

Objednávka

Objednávku lze učinit pouze prostřednictvím Uživatelského účtu Zákazníka. Objednávka Zboží se provádí vybráním Zboží a jeho vložením do Košíku. Objednávka Zákazníka se pro něho stává závaznou odesláním Provozovateli prostřednictvím E-shopu.

Po vyplnění a odeslání Objednávky stanoveným způsobem, obdrží Zákazník od Prodávajícího prostřednictvím e-mailové pošty písemné potvrzení objednávky.

Potvrzení objednávky obsahuje: Číslo objednávky, kontaktní údaje, doručovací adresu, položky objednávky, cenu objednaného zboží, formu přepravy a cenu přepravy.

Fotografie zakoupené v digitální podobě budou uloženy na CD (pokud není při dokončování objednávky k dispozici i jiná volba). V den, kdy bude možné si zakoupené (objednané) Zboží odebrat v místě určeném pro osobní odběr, případně kdy bude předáno přepravci, bude Zákazník o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailové pošty. Změny v doručení, případně ve složení objednávky ze strany Zákazníka lze provést až po domluvě mezi Provozovatelem a Zákazníkem, nejlépe formou e-mailu.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka po zaplacení celé kupní ceny a převzetí věci.

Způsob odběru, doprava

Osobní odběr na adrese: Libická 17, Praha 3. Osobní odběr je bez poplatku. Zaslání poštou na dobírku, zaslání poštou, zaslání do zahraničí: Ceny se liší podle váhy zásilky – podrobné ceny najdete v ceníku každé akce, cena za dopravu bude přesně spočítána při dokončování objednávky.

Převzetí zakázky

Zákazník je povinen převzít zakázku nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy zakázka byla připravena k převzetí. Není-li zakázka vyzvednuta do 10 dní, jsou odesílány automatické e-maily s informací o nevyzvednutí zakázky s nabídkou na zaslání zakázky dobírkou. Po osmi až deseti měsících posíláme poslední e-mail s informací o skartování zakázky, zakázky jsou skartovány po jednom roce.

Záruční doba

Prodávající poskytuje na veškeré Zboží nabízené v E-shopu zákonnou záruku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem převzetí Zboží Zákazníkem. Záruční lhůta se vztahuje pouze na Zákazníky, kteří vystupují v tomto vztahu jako spotřebitel dle občanského zákoníku. Způsob uplatnění práv z vady výrobku upravuje Reklamační řád.

Odstoupení od smlouvy

Až do zhotovení zakázky může Zákazník od smlouvy odstoupit, je ale povinen zaplatit Provozovateli částku, která připadá za práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy k odstoupení od smlouvy dojde před tím, než zhotovitel započal objednávku zpracovávat, bude takové odstoupení bezplatné. Pokud ale již se zpracováním zakázky bylo započato, uhradí Zákazník částku odpovídající již vykonaným pracím.

Kdy není možné od smlouvy odstoupit:
Není možné odstoupení Zákazníka od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené zakázky) v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) a to z důvodu zákonné výjimky: § 53 odst. 8 písm. c) Obč. Z., která vylučuje takové odstoupení od smlouvy: „ na dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu“ a dále: „na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal“ Odstoupení od smlouvy musí mít ve všech případech písemnou formu. Za písemnou formu se považují i prostředky elektronické komunikace.

Závaznost

Uzavřením smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, v anglické verzi stránek v anglickém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit, přičemž veškeré jejich změny budou uveřejněny na stránkách www.promoce.cz.

Závaznost takto změněných podmínek počíná jejich zveřejněním. Veškeré právní vztahy vyplývající z koupě a prodeje Zboží se řídí českým právem, jestliže kogentní normy mezinárodního práva nestanoví něco jiného.

Ostatní ujednání

Veškerými pojmy, které začínají velkými písmeny, se rozumí pojmy definované v preambuli těchto obchodních podmínek.

Reklamační řád

Na zhotovenou zakázku poskytujeme zákonnou šesti měsíční záruční dobu. V případě, že Zákazník objevil na zakoupeném Zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží dle tohoto Reklamačního řádu.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zakázky Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím poštovních služeb je povinností zákazníka provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese Prodávající. Reklamaci provádí Zákazník osobně v sídle Provozovatele, případně prostřednictvím poštovních služeb. V případě využití poštovních služeb, zašle Zákazník vadné zboží vhodně zabalené do sídla Prodávajícího, spolu s přiloženým průvodním dopisem, kde vylíčí vytýkané vady a okolnosti předcházející projevení těchto vad. K dopisu zároveň zákazník přiloží dokumenty prokazující odpovědnost Prodávajícího za reklamované zboží ( e-mail z objednávky, kopie objednávky v e-mailu) nebo přiloží čestné prohlášení o koupi zboží s údaji shodujícími se s objednávkou (jméno Zákazníka, plná adresa a přibližné datum objednávky).

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou na reklamovaném zboží při přepravě k prodávajícímu prostřednictvím poštovních služeb a to ať již je tato škoda způsobena nevhodnou přepravou či nevhodným zabalením. Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme zásilku ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou (zboží zaslané na dobírku nebude převzato).

Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zakázky a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Náklady na přepravu v případě uznané reklamace hradí Prodávající.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:

 • mechanickým poškozením a opotřebením
 • živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • světelnými a teplotními vlivy